05-806 Komorów, ul. Okrężna 3

Oferta

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego
 • rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • wyprowadzanie zaległości
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Księga handlowa


 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • rozliczeń zobowiązań z pracownikami
 • przygotowywanie raportów na podstawie ksiąg handlowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • przygotowywanie zeznania rocznego CIT-8
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności

Księga przychodów i rozchodów


 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie rozliczeń na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przygotowywanie raportów na podstawie książki przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L

Ryczałt ewidencjonowany


 • kontrola dokumentów pod względem formalnym
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w zakresie ewidencji sprzedaży
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT oraz informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do US
 • sporządzanie oraz wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności PIT-28

Kadry i płace


 • sporządzanie wszystkich umów o pracę oraz aneksów do umów
 • naliczanie płac
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
 • przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie informacji rocznych o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • wystawianie świadectw pracy
 • obliczanie podatków od wynagrodzeń